គ្រេម​ Matte velvet color lip glaze

$6.00

Product description

-គ្រេម​ Matte velvet color lip glaze ផលិតផលប្រទេសថៃ
-Lip color matte ជួយអោយបបូរមាត់កាន់តែលើកសម្រស់ថែម
ជាប់ពណ៍បានយូរមិនប្រតាកនិង​មិនគ្រៀមបបូរមាត់ធ្វើអោយបបូរមាត់ទន់
ពិសេសខ្លាំងបំផុតសម្រាប់មិត្តនារីទាន់សម័យអោយកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ

មួយប្រអប់មាន៣ដើម


Login
to buy this product

You may also like

Top