ទឹកបន្តក់ភ្នែក Isotine

$20.00

Product description

ទឹកបន្តក់ភ្នែកធម្មជាតិ បច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែល បន្តក់រយៈពេល ៥ថ្ងៃនឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពភ្លាម
ដែលជួយលោកអ្នកនៅបញ្ហាដូចជា៖
១/ ឈឺភ្នែក ឬភ្នែកក្រហម
២/ បញ្ហាភ្នែកឡើងបាយ
៣/ បញ្ហាភ្នែកកន្ទុយថ្លែន
៤/ បញ្ហាទឹកដក់ក្នុងភ្នែក
៥ / បញ្ហាភ្នែកក្រហម
៦/ អាឡែកស៊ីភ្នែក
៧/ បញ្ហារលាក់បាតភ្នែក
៨/ បញ្ហាភ្នែកម៉្ញូបដោយកុំព្យូទ័រ ឬទូរទស្សន៍
៩/ បញ្ហាងងឹតភ្នែកដោយសាជំងឺទឹកនោមផ្អែម
១០/ បញ្ហាងងឹតព័ណ៌
១១/ បញ្ហារងងឹតភ្នែកពេលជរា
១២/ បញ្ហាងងឹតរ៉េទីនភ្នែក ។ល។......
សូមកុំបណ្ដោយទុកឲ្យបញ្ហាភ្នែករបស់លោកអ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ង!!!


Login
to buy this product

You may also like

Top