លេ ពន្លៃធម្មជាតិ100%

$25.00

Product description

ខែកក្តិកចូលមកដល់ហើយ ឡេប្រេងពន្លៃជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកណា ធម្មជាតិសុទ្ធ100%
🌼ការពារស្បែកពីការស្ងួតបែកស្រការ
🌼ផ្តល់សំណើម
🌼ស្បែកទន់តលោងម៉ត់ថ្លា
🌼ស្បែក ស បាត់សង្វារ បាត់ស្នាមផ្សេងៗ។
💁‍♀️ជឿជាក់លើគុណភាព 100%


Login
to buy this product

You may also like

Top