ស្លឹកផ្ទី

$0.60

Product description

ស្លឹកផ្ទីគឺជាបន្លែសុវត្ថិភាព និង​ដាំតាមបែបលក្ខណៈធម្មជាតិ​១០០% ។ បន្លែនេះគឺដាំដោយកសិករនៅខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង​​​​​​​​​និង​កំពង់ធំ។


Login
to buy this product

You may also like

Top